Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Rogalskiej w Alwerni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mgbp.alwernia.pl
Data publikacji strony internetowej 1 czerwca 2015 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji 4 styczeń 2021 roku

Status pod względem zgodności z ustawą
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona internetowa www.mgbp.alwernia.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  nie wszystkie dokumenty do pobrania w formacie pdf występują w pełni dostępnej wersji
  cyfrowej
 • część linków nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie dla czytników
  obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • możliwości wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno
  z wersja tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 12 283 21 21 lub e-mailowo: biblioteka@mgbp.alwernia.pl .

Informacja na temat procedury wnioskowo-skargowej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

MGBP w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7

Lokal w budynku Urzędu Miejskiego, do którego prowadzi wejście od strony ul.Z. Gęsikowskiego. Do wejścia może osoba niepełnosprawna dojechać podjazdem do UM. Drzwi wejściowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W lokalu brak toalety dla czytelników. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W lokalu nie ma pętli indukcyjnych. Informujemy, że na teren lokalu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W lokalu nie ma tłumacza języka migowego, ani
możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Grojcu ul. Bartosza Głowackiego 13

Lokal w budynku komunalnym, do którego prowadzi wejście od strony ulicy. Nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla czytelników. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Informujemy, że na teren lokalu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W lokalu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Kwaczale ul Jana Pawła II 2

Lokal w budynku Szkoły Podstawowej od strony ulicy. Lokal posiada windę dla niepełnosprawnych. Brak toalety dla czytelników. Toaleta dla pracowników dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Informujemy, że na teren lokalu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W lokalu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Okleśnej ul. Nowowiejska 5

Lokal w budynku komunalnym, do którego prowadzi wejście od strony ulicy. Nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w
druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Informujemy, że na teren lokalu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W lokalu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Porębie Żegoty ul. Szembeków 24

Lokal w budynku Szkoły Podstawowej od strony ulicy S. Wyspiańskiego. Nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla czytelników. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Informujemy, że na teren lokalu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W lokalu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia w Regulicach Al. Jana Pawła II 10A

Lokal w budynku komunalnym od strony ulicy. Jest podjazd dla niepełnosprawnych. Nie ma toalety dla czytelników. Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub
słabowidzących. Informujemy, że na teren lokalu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W lokalu nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.