Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w
Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7,32-566 Alwernia.
2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w osobie Beaty Kucharczyk – adres kontaktowy e-mail iod@mgbp.alwernia.pl w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z udostępnianiem zbiorów
bibliotecznych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich , zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca
1997r. o bibliotekach oraz zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami w/w Ustawy oraz aktów
wykonawczych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.